Press "Enter" to skip to content

Leslåning på en del af Islandshøj

Frivillig hjælp til naturen

En gruppe frivillige er begyndt at slå højen med le for at pleje naturen så skånsomt som muligt og fremme biodiversiteten. Det er et forsøg, som er aftalt med Nordsjællands Park og Vej, NSPV, og som evalueres til foråret. Vi vil skrive om projektet her på bloggen: Se alle opslag om naturplejen.

Denne side fortæller om baggrunden og status for nogle planter og insekter, samt vores håb for naturens udvikling i området.

Ved at slå med le og fjerne det afskårne materiale – “høet” – forventer vi, at biodiversiteten vil vokse. Vi vil naturligvis ikke udså blomsterfrø. For her er der jo for det første tale om et tiltag, der altid, uanset udgangspunktet, er ensbetydende med forfalskning af naturen. For det andet vokser der allerede blomsterplanter på skråningen – ganske vist relativt få arter, hver især repræsenteret ved meget få individer.

Regnvejrsskyer trækker op over højen. Heldigvis er slåningen færdig for i år.
7. okt. 2020 ©Theo Askov

Fundne plantearter og -individer

Her følger en en gennemgang af de plantearter og -individer, vi har fundet og de arter, vi håber vil indvandre i løbet af nogle få (en til fire) sæsoners pleje. Det bliver spændende! I øvrigt nyder vi altid at kigge på planterne, der titter frem, når vi mødes og slår med leerne og dermed fjerner det meste af det høje græs.

Antallet af individer for hver enkelt art er meget lavt. Imidlertid vil antallet stige som følge af plejen. Sideløbende vil der sandsynligvis indvandre arter som ligeledes blomstrer – til stor værdi for insekterne.

ArtAntal individer
Almindelig Agermåne1
Almindelig Hvene7
Almindelig Røllike2
Feber-Nellikerod1
Følfod3
Gul Kløver3
Hvas Randfrø1
Hvid Snerre3
Høstborst1
Krybende Potentil10
Lancet-Vejbred8
Prikbladet Perikon10
Rød-Kløver10
Vild Gulerod8

Vi håber at følgende desuden vil indfinde sig: Almindelig Kongepen, Bidende Ranunkel, Gul Fladbælg,  Gåsepotentil, Hvid Okseøje, Humle Sneglebælg, Skov-Jordbær, Stor Fladstjerne og Tveskægget Ærenpris.  

En lille forklaring til “antal individer”: Vi har talt planter på det areal (indtil videre knap 4000 m2), hvor vi har slået med le. Hvor der er rigtig mange, og de danner en sammenhængende bevoksning og dækker et større areal, er antallet et meget løst skøn. Det gælder især græsserne.

Mindre almindelige, særligt attraktive arter
Her bruger vi begrebet positivarter, dvs. arter der indikerer “god naturtilstand”. Af disse findes der på arealet endnu kun én.

ArtAntal individer
Almindelig Kællingetand5

Vi kan imidlertid håbe på, at én eller flere af de følgende vil indvandre: Almindelig Knopurt, Blåhat, Bugtet Kløver, Mark-Krageklo, Muse-Vikke og Vellugtende Gulaks.Der vil nok gå 4-5 år eller mere, før vi vil se nogen af dem. Natur tager tid!

Problemarter
Det kalder vi arter, som ved voldsom vækst indikerer en (unaturligt) næringsrig jordbund. Eller hvis de udkonkurrerer andre arter.

ArtAntal individer
Ager Tidsel10
Almindelig Syre20
Canadisk Gyldenris2
Grå Bynke5
Mosebunke og høje, kraftige græsser i øvrigt10000 (!)
Pastinak25
Tofrøet Vikke2
Mælkebøtte2

Den røde farve betyder at arten også er invasiv. Om Mælkebøtte er der at tilføje, at arten med sin rigelige og ikke mindst tidlige blomstring har værdi for insektlivet.

Vedplanter
Vi bevarer indtil videre de selvsåede eg (15 individer) på arealet.

På det tilgrænsende område nær højens top vokser:

ArtAntal individer
Hunderose2
Hvidtjørn5
Rynket Rose4
“Sort hybenrose”5
Snebær100

Heraf bør eksemplarerne af de to førstnævnte arter bevares, mens alt hvad der henhører under de tre sidstnævnte selvfølgelig bør fjernes!

Insekter
Sensommeren 2020 var rig på insekter. Sommerfuglene i august var bl.a. mange okkergul randøje ogalmindelig blåfugl, rigtig mange græsrandøje og et par vejrandøje. Desuden så vi seksplettet køllesværmer. Senere på efteråret var denne til at finde på eksemplarer af almindelig kællingetand, hvor den nok var i gang med at spise sig giftig.

Seksplettet køllesværmer på tidsel – 13. august 2020 ©Theo Askov
Hvepseedderkop – 6. september 2020 ©Philip Elbek

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *