BUILDING MODELS

Registrering af arter på Islandshøj

Vores registrering af insekter, edderkopper og planter sker i et nyligt oprettet projekt i iNaturalist, hvor lergravene også er omfattet. Fugle registreres i DOFbasen.

Her følger en gennemgang af de plantearter og -individer, vi har fundet på Islandshøj og de arter, vi håber vil indvandre i løbet af nogle få (en til fire) sæsoners pleje. Vi forsøger at kvantificere – sætte omtrentlig antal individer på, så vi kan følge en evt. udvikling i forekomsterne. Det bliver spændende!

Vi forventer, at antallet stige som følge af plejen. Sideløbende vil der sandsynligvis indvandre arter som ligeledes blomstrer – til stor værdi for insekterne.

ArtAntal individer 2021 (2020)
Almindelig Agermåne50 (1)
Almindelig Hvene7
Almindelig Røllike2
Feber-Nellikerod1
Følfod200 (3)
Gul Kløver3
Hvas Randfrø1
Hvid Snerre30 (3)
Høstborst1
Krybende Potentil1000 (10)
Lancet-Vejbred200 (8)
Prikbladet Perikon10
Rød-Kløver500 (10)
Vild Gulerod100 (8)
Humle-sneglebælg100 (0)

Vi håber at følgende desuden vil indfinde sig: Almindelig Kongepen, Bidende Ranunkel, Gul Fladbælg,  Gåsepotentil, Hvid Okseøje, Skov-Jordbær, Stor Fladstjerne og Tveskægget Ærenpris.  

En lille forklaring til “antal individer”: Vi har talt planter på det areal (indtil videre knap 4000 m2), hvor vi har slået med le. Hvor der er rigtig mange, og de danner en sammenhængende bevoksning og dækker et større areal, er antallet et meget løst skøn. Det gælder især græsserne.

Mindre almindelige, særligt attraktive arter
Her bruger vi begrebet positivarter, dvs. arter der indikerer “god naturtilstand”. Af disse findes der på arealet endnu kun én.

ArtAntal individer 2021 (2020)
Almindelig kællingetand32 (8)

Vi kan imidlertid håbe på, at én eller flere af de følgende vil indvandre: Almindelig Knopurt, Blåhat, Bugtet Kløver, Mark-Krageklo, Muse-Vikke og Vellugtende Gulaks.Der vil nok gå 4-5 år eller mere, før vi vil se nogen af dem. Natur tager tid!

Problemarter
Det kalder vi arter, som ved voldsom vækst indikerer en (unaturligt) næringsrig jordbund. Eller hvis de udkonkurrerer andre arter.

ArtAntal individer 2021 (2020)
Ager-Tidsel100 (10)
Almindelig Syre50 (20)
Canadisk Gyldenris2
Grå Bynke5
Mosebunke og høje, kraftige græsser i øvrigt10000 (!)
Pastinak250 (25)
Tofrøet Vikke50 (2)
Foder-vikke500 (0)
Mælkebøtte500 (2)

Den røde farve betyder at arten også er invasiv. Om Mælkebøtte er der at tilføje, at arten med sin rigelige og ikke mindst tidlige blomstring har værdi for insektlivet.

Vedplanter
Vi bevarer indtil videre de selvsåede eg (15 individer) på arealet.

På det tilgrænsende område nær højens top vokser:

ArtAntal individer 2020
Hunderose2
Hvidtjørn5
Rynket Rose4
“Sort hybenrose”5
Snebær100

Heraf bør eksemplarerne af de to førstnævnte arter bevares, mens alt hvad der henhører under de tre sidstnævnte selvfølgelig bør fjernes!

Insekter
Sensommeren 2020 var rig på insekter. Sommerfuglene i august var bl.a. mange okkergul randøje ogalmindelig blåfugl, rigtig mange græsrandøje og et par vejrandøje. Desuden så vi seksplettet køllesværmer. Senere på efteråret var denne til at finde på eksemplarer af almindelig kællingetand, hvor den nok var i gang med at spise sig giftig.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er køllesværmer.png
Seksplettet køllesværmer på tidsel – 13. august 2020 ©Theo Askov

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hvepseedderkop.png
Hvepseedderkop – 6. september 2020 ©Philip Elbek